Klauzula rekrutacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mleczarnia "TUREK" Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 11,   62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Administratorem”.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem e-mail: iodatturek [dot] com [dot] pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji na oferowane przez nas stanowisko w następujących celach i na podstawie:
1. w przypadku Kandydata (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz innych danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO);
2. w przypadku Kandydata (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c RODO),
3. w przypadku Kandydata (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),
4. w przypadku Kandydata (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie III.2, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO),
5. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych osobowych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO),
6. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).
7. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).
8. w celu spełnienia określonych prawem warunków wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej niepełnosprawności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest  prawny (art. 6 ust. 1 c RODO);
IV. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe, podmioty wspomagające procesy rekrutacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają powierzone im dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również usługodawcy, którzy świadczą usługi jako odrębni administratorzy (kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, banki itp.), którzy są ustawowo zobowiązani do zachowania poufności.
Szczegóły na temat odbiorców Twoich danych osobowych uzyskasz kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
V. Twoje dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VI. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, tj.:
a. w celach wskazanych w pkt III. 1-6 i 8 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od zakończnia procesu rekrutacji na oferowane przez Administratora stanowisko;
b.  w celu wskazanym w pkt III. 7 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. w przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda, prawo do żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem;
2. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo do żądania zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
a także:
7. prawo do wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; 
Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
Organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa 
 
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:
 a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodatturek [dot] com [dot] pl
b. listownie: Mleczarnia "TUREK" Sp. z o.o., ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek
Administrator w terminie do miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
VIII. Administrator w procesie rekrutacji nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
IX. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku kandydata – osoby fizycznej nieprowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej możemy wymagać podania danych osobowych określonych w art. 22¹ Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.