Polityka prywatności

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna RODO dla potencjalnych klientów, klientów i interesantów Mleczarni Turek

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Mleczarnia „TUREK” Sp. z o.o., ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwany dalej „Administratorem”, „my”.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych. Funkcję IODO pełni Pan Robert Gruz, z którym można kontaktować się przez e-mail: iodatturek [dot] com [dot] pl.

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
• związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzeniem ewentualnych roszczeń),
• związanych z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającym z przepisów podatkowych).

3) Dane osobowe pozyskane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana zapytanie będą przetwarzane w następujących celach:
• podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
• związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (prezentacją oferty handlowej, dochodzeniem ewentualnych roszczeń).

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.(potencjalni klienci/klienci) lub wysłania zapytania przez formularz kontaktowy (potencjalni klienci/interesanci).

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie tj. 
Podmiotom świadczącym usługi IT, (w tym hostingowe, dostawcom poczty elektronicznej), księgowe, obsługę klienta, marketingowe , innym spółkom z grupy kapitałowej, kancelariom prawnym
oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich tj państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas (zwłaszcza przepisy podatkowe),
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych, , gdy Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• a ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Informujemy, że w związku z korzystaniem z serwisu naturek.pl oraz fanpage’a NaTurek na Facebooku dostępnego pod adresem https:// ww.facebook.com/naturek.ser możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych potencjalnych kontrahentów, kontrahentów, osób działających w imieniu kontrahentów.

Do kogo skierowana jest informacja?
Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych:
•    Potencjalnych oraz obecnych Kontrahentów;
•    Osób działających w imieniu Kontrahentów
i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 z późn. zm.) - dalej RODO.

Definicje
Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Administrator nawiązuje współpracę biznesową;
Umowa – umowa biznesowa łącząca Administratora z Kontrahentem;
Osoby działające w imieniu Kontrahentów – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Administratora w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności mogą być nimi pracownicy Kontrahenta lub inne osoby wyznaczone przez Kontrahenta, lub działające w jego imieniu;
Pan/Pani - osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora;

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Mleczarnia „TUREK” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwany dalej „Administratorem” 

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 
elektronicznie na: iodatturek [dot] com [dot] pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Źródło danych i zakres udostępnianych danych
Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
Jednakże dane osób działających w imieniu Kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych Umów lub związku z ich realizacją. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe.*
Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych Kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.*
* Ta informacja dotyczy jedynie osób, których dane nie są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Kategorie osób Cele przetwarzania Podstawa prawna 
i czas przetwarzania    
Prawa przysługujące na mocy RODO

Potencjalni Kontrahenci oraz Kontrahenci
(osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą) 

 •  Nawiązanie współpracy biznesowej;
 •  Zawarcie i realizacja umów; 
 •  Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 •  Przedstawienie oferty towarów i usług;
 •  Marketing bezpośredni;
 •  Udzielenie odpowiedzi na zadane
 • pytania
 •  Wypełnienie obowiązku prawnego (rozliczenie umowy)    
 •  Komunikacja prowadzona w związku z podjęciem działań przed zawarciem Umowy, w tym przedstawianie ofert na żądanie potencjalnego Kontrahenta oraz realizacją zawartej Umowy biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 •  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych oraz udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych kontrahentów, jeśli te nie dotyczą potencjalnej lub trwającej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 •  Obowiązek prawny wynikający z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

      Czas przetwarzania danych:

 •  Potencjalni Kontrahenci: 
  do czasu nawiązania współpracy i zawarcia Umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane Kontrahenta). W przypadku nienawiązania współpracy dane osobowe niezwłocznie usuwane, chyba, że ich przetwarzanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas - do czasu przedawnienia tych roszczeń.
   
 • Kontrahenci:  
  5 lat od powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia     
 •  prawo dostępu do swoich danych osobowych
 •  prawo żądania sprostowania danych osobowych 
 •  prawo żądania usunięcia danych osobowych
 •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 •  prawo żądania przeniesienia danych osobowych oraz
 •  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Osoby działające w imieniu Kontrahentów (personel i reprezentanci – członkowie zarządu)  
 •  Nawiązanie współpracy biznesowej z Kontrahentem w imieniu którego działa ta osoba;
 •  Przedstawienie oferty            współpracy biznesowej;
 •  Umożliwienie zawarcia i realizacji Umowy z podmiotem, w imieniu którego działa ta osoba
 •  Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 •  Przedstawienie oferty towarów i usług;
 •  Marketing bezpośredni;
 •  Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 •  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prawidłowe realizowanie zobowiązań biznesowych oraz kontakt z osobami działającymi w imieniu Kontrahentów w sprawach z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 •  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych oraz udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych lub obecnych Kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 •  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

       Czas przetwarzania danych: 

 •  Dane wskazane w Umowach 5 lat od powstania obowiązku podatkowego, którego podstawą jest zawarta między Kontrahentem a Administratorem Umowa a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu;
 •  Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją - przez okres 3 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z  działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub  przedawnienia.  
 •  prawo dostępu do swoich danych osobowych
 •  prawo żądania sprostowania danych osobowych 
 •  prawo żądania usunięcia danych osobowych
 •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
 •  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym wsparcie w zakresie usług takich jak usługi informatyczne, w tym hostingowe, dostawcom poczty elektronicznej, usług windykacyjnych, usług w zakresie obsługi klienta.
Odbiorcami mogą być także usługodawcy świadczący swoiste usługi na rzecz Administratora będący odrębnymi administratorami (firmy telekomunikacyjne, pocztowe, banki, kancelarie prawne), którzy są ustawowo lub umownie zobowiązani do zachowania poufności. 
Szczegółowa informacja na temat odbiorców Pani/Pana danych osobowych jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych.

Dobrowolność podania danych 
Podanie danych jest niezbędne do zawierania Umów i wypełniania obowiązków prawnych . Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie lub wykonanie Umowy, w tym wystawienie faktury. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
*Ta informacja dotyczy jedynie osób, których dane są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Informacja o transferze danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.