Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesach rekrutacji

Administrator danych:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mleczarnia "TUREK" Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 11,   62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Administratorem” lub „Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Mleczarnia „Turek” sp. z o.o.  w zakresie prowadzenia rekrutacji.

Inspektor ochrony danych (IODO):
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodatturek [dot] com [dot] pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe  także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
•    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
•    osobom upoważnionym przez administratora,
•    podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
•    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora. 

Przekazywanie danych poza EOG

Może nastąpić przekazanie Pani / Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku z realizacją procesów biznesowych. Dotyczy danych otrzymywanych w szczególności przez portale społecznościowe. 

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Z wyżej wymienionych praw można skorzystać, kontaktując się z Działem Personalnym w Mleczarni „Turek” sp. z o.o. pocztą na następujący adres 62-700 Turek , ul. W. Milewskiego 11.

 

 

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Profilowanie:
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.